į pradžią turinys susisiekite  
NAUJIENOS
2020-03-02. ATASKAITA

RUKLOS SENIŪNIJOS PILIAKALNIO SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO
DONATO LIEPIO ATASKAITA

 

2019 m. rugsėjo 18 d. vykusio seniūnaičių rinkimo susirinkimo metu, buvau išrinktas Piliakalnio su išrinktas eniūnaitijos seniūnaičiu. Tai yra jau ne pirmoji mano kadencija. Seniūnaičių sueigos metu buvasueigos pirmininku.


Seniūnaičių teises ir pareigas apibrėžia LR Vietos savivaldos įstatymas, pagal kurį:
1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:
1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;


2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;


3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;


4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;


5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;


6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.


2. Seniūnaitis skatina gyventojus:


1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);


3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;


5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.
Įstatymu nustatyta ir apibrėžta veikla, per 2019 m. 3 mėnesius, dalyvavau visose seniūnaičių sueigose, pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje, organizavau seniūnaitijos 8 namo gyventojų susirinkimą su UAB “Jonavos paslaugos”, dėl netinkamai vykdomų teritorijos tvarkymo darbų kreipiausi į AB “Šilumos tinklus”. Taip pat nuolat bendravau su seniūnaitijos gyventojais ir padėjau spręsti keliamas problemas ir rūpimus klausimus seniūnijoje. Mano iniciatyva, buvo tvarkomos duobės įvažiavime į Piliakalnio 14 namą.


Veiklos kryptys 2020 m. išlieka tos pačios – rūpinimasis gyvenamąja vietove, pagalba sprendžiant gyventojams aktualius klausimus ir problemas.
Laukiu Jūsų pasiūlymų, nuomonės įvairiais klausimais.

Su pagarba,
Piliakalnio seniūnaitijos seniūnaitis Donatas Liepys