į pradžią turinys susisiekite  
NAUJIENOS
2017-04-06. VIS PER A.LOBOVĄ...

isuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Teisėjų tarybos skundą dėl programos „Žinios“ („LNK“, 2016-09-26) ir publikacijos „Jonavietis A.Lobovas ėmėsi auklėti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjus“ (jonavoszinios.lt. 2016-09-27) ir  n u s t a t ė:

Publikacijoje „Jonavietis A.Lobovas ėmėsi auklėti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjus“ (toliau - Publikacija) buvo pateiktas mobiliuoju telefonu užfiksuotas vaizdo įrašas, kuriame šio įrašo autorius A.Lobovas teigė, esą ne kartą yra girdėjęs, jog teisme yra pažeidinėjamas darbo grafikas, todėl ketinantis patikrinti, ar teisėjai atvyksta į darbą laiku. Vaizdo įraše buvo parodyti galimai po 8 val. ryto į Jonavos rajono apylinkės teismą atvykę laikinoji šio teismo pirmininkė teisėja L.Šafronienė ir teisėjas R.Šuliokas, o A.Lobovas juos kamantinėjo, kodėl šie vėluoja į darbą ir kaltino Darbo kodekso pažeidimais. A.Lobovas taip pat teigė, jog L.Šafronienė yra „vidutinio lygio teisėja“, galinti daryti „bele ką“, nes paskirta be jokio atsakomybės jausmo. Anot vaizdo įrašo autoriaus, visi Jonavos teisėjai yra „liūzeriai“, kadangi po 20 ir daugiau metų pradirbę teisėjais, jie negali būti paskirti teismo pirmininkais. Tuo tarpu L.Šafronienė teismo pirmininke yra paskirta iš Kauno, nors Kaune tarp teisėjų yra „žemiausiame sluoksnyje“ ir „išreitinguota visiškai“.

Kartu su vaizdo įrašu Publikacijoje buvo pateiktas A.Lobovo komentaras „Jonavos žinioms“, esą apie tai, jog teisėjai kartais vėluoja į darbą, jam yra sakęs ne vienas jonavietis, ir, jog paprastai į darbą vėluoja abu šie teisėjai. Taip pat buvo informuojama, jog, anot LNK žinių, laikinoji teismo pirmininkė tokį A.Lobovo elgesį vadina kerštu, kadangi neseniai, nagrinėdama baudžiamąją bylą, kurioje kaltinamasis buvo A.Lobovas, paskyrė jam piniginę baudą ir 60 parų arešto, o pasak Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininko A.Norkūno, teisėjai vėluoti į darbą neturėtų, tačiau taip pat reikėtų įvertinti ir jų darbo krūvius bei dirbamus viršvalandžius.

Skunde dėl Publikacijos Teisėjų taryba nurodė, jog reportaže parodytos aplinkybės, įskaitant su pagarba teismui nesuderinamus A.Lobovo komentarus, įžeidžias replikas ir jų pateikimo formą, atsižvelgiant į platesnį kontekstą (pvz., atsižvelgiant į tai, jog teisėja L.Šafronienė yra priėmusi apkaltinamąjį nuosprendį A.Lobovo atžvilgiu ir nuosprendis yra apskųstas apeliacine tvarka), gali būti vertinamos kaip bandymas daryti poveikį teismui. Reportaže paskelbti A.Lobovo komentarai, susiję su teisėjos LŠafronienės veiklos vertinimu ir paskyrimu į Jonavos apylinkės teismą, ne tik neatitinka Publikacijoje skelbiamos žinios apie darbo laiko reikalavimų laikymąsi, bet ir yra užgaulaus pobūdžio, rodo nepagarbą teisėjai ir tuo pačiu žemina tesimų autoritetą.

Portalą jonavoszinios.lt valdanti MB „Jonavos žinios“ jokių paaiškinimų dėl Teisėjų tarybos skundo Komisijai nepateikė.

Komisija  k o n s t a t u o j a:

Pagal Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 6 straipsnį, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

Publikacijoje pateiktame vaizdo įraše buvo negatyviai atsiliepiama apie teisėjos L.Šafronienės kompetenciją, kvestionuojamas jos paskyrimo laikinąja teismo pirmininke pagrįstumas. Visa ši neigiamo pobūdžio informacija buvo paremta vieninteliu informacijos šaltiniu – A.Lobovo filmuotame reportaže išsakoma jo nuomone. Teisėja L.Šafronienė yra priėmusi apkaltinamąjį nuosprendį A.Lobovo atžvilgiu, todėl šis asmuo laikytinas šališku, o neigiami jo pasisakymai apie teisėją L.Šafronienę turėtų būti vertintini kritiškai, juo labiau viešo intereso skelbti šią informaciją nepatikrintą nebuvo. Portalo jonavoszinios.lt redakcija, prieš paskelbdama informaciją apie galimai netinkamą Jonavos rajono apylinkės teismo laikinosios pirmininkės kompetenciją ir (ar) nepagrįstą jos paskyrimą, privalėjo atidžiai šią informaciją patikrinti ir nesiremti tik vienu suinteresuotu ir šališku informacijos šaltiniu. Teisėjus ir teismų pirmininkus skiria Lietuvos Respublikos Prezidentė motyvuotu Teisėjų tarybos patarimu, o teisėjų veiklą vertina Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija. Siekiant užtikrinti reikalavimą remtis ne mažiau kaip dviem informacijos šaltiniais, Publikacijoje galėjo būti pateiktas bent vienos iš nurodytų institucijų, atsakingų už teisėjų paskyrimą ir jų kompetencijos vertinimą, komentaras, tačiau tai nebuvo padaryta, todėl darytina išvada, jog Publikacijoje buvo pažeisti Kodekso 6 straipsnio reikalavimai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, Komisija  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti, jog publikacijoje „Jonavietis A.Lobovas ėmėsi auklėti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjus“ (jonavoszinios.lt. 2016-09-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

2. Įpareigoti MB „Jonavos žinios“ paskelbti šį sprendimą portale jonavoszinios.lt.